Oralno zdravlje beba

Nakon rođenja bebe sigurno se pitate kako je najbolje održavati njenu oralnu higijenu? Kada izbiju prvi zubići, kada početi sa pranjem istih i kada zakazati prvu posetu stomatologu?

Pitali smo stomatologa  Vojina Vulićevića i evo šta je on imao da nam kaže:

” Od ključnog značaja je da se buduće mame na vreme informišu kako o brizi o sopstvenom oralnom zdravlju tokom trudnoće, tako i o pravilnoj oralnoj higijeni deteta.”

“Kod novorođenčeta treba odmah početi sa održavanjem oralne higijene. Prvi zubi uglavnom niču između četvrtog i šestog meseca, ali je potrebno čistiti bebine desni već od prvih dana. To ćete najbolje postići upotrebom parčeta vlažne gaze nakon svakog bebinog obroka. Važno je istaći da su karijesne lezije kod novorođenčadi, odojčadi i mlađe dece uglavnom izazvane prolongiranim kontaktom sa šećerom kroz zaslađene napitke koji im se stavljaju u flašicu. Odlazak u krevet sa flašicom je najstrože zabranjen, čak i ako su u njoj mleko ili formula. Ukazao bih i na značaj pravovremenog upoznavanja deteta sa stomatološkom ordinacijom i osobljem. Dolaskom kod stomatologa na termin upoznavanja i kada nema nikakve tegobe, dete postaje familijarno sa celim okruženjem ordinacije kao nečim interesantnim i bezbolnim. Imajte jedno na umu – zdrave navike se stvaraju od najranije dobi deteta!” Rekao nam je doktor.

Većina roditelja, pa i ja, uspavljujemo dete uz mleko. Da li postoji neki kompromis?”

Ne postoji kompromis kada je uspavljivanje deteta formulom, mlekom ili sokom u pitanju. Sve drugo što bih vam rekao ne bi bilo tačno, i iskreno ne bih stao iza toga.”

Na koji način i koliko često bebi treba čistiti desni i zube?

“Najbolje je gazom natopljenom fiziološkim rastvorom ili prokuvanom vodom nakon svakog obroka, ali svakako je obavezno ujutro i uveče zbog intervala lučenja pljuvačke. Noću se manje luči pljuvačka, pa je i odbrambena funkcija kompromitovana.”

Da li koristiti pastu?

“Prema najnovijim protokolima Američke Pedijatrijske Asocijacicije, paste treba upotrebljavati od trenutka kada nikne prvi zub/i. Najpre početi sa količinom paste veličine pirinča, jer deca nisu sposobna da izbace sadržaj nakon pranja zuba do druge godine. Nakon treće godine treba povećati količinu paste, veličina zrna graška.”

Kada zakazati prvu posetu stomatologu?

“Prva poseta treba da bude već sa nicanjem prvih zuba, oko šestog meseca, ili barem u prvih dvanaest meseci. Ono najbitnije je da dete upozna stomatologa kao nekog ko je zanimljiv i ko mu je prijateljski naklonjen, a ne kao nekog/nešto što asocira na bol ( što se dešava u slučaju kada se dete prvi put dovede kada ga već nešto boli ). Pilikom prve posete dete se kroz igru i animaciju upoznaje sa ordinacijskim okruženjem i osobljem kao nečim intrigantnim i zabavnim. Tokom prvih poseta stomatolog će utvrditi kakva je oralna higijena deteta, kako navike ( sisanje palca, grickanje predmeta ) utiče na razvoj njegovog stomatognatnog sistema, i kako je generalno oralno zdravlje.”

Mi smo Dr. Vulićevića poslušali i zakazali našu prvu posetu. Petra je upoznala svog stomatologa i ordinaciju i nije skidala osmeh sa lica. Doktor nam je pregledao zubiće i ponovio da je ne uspavljujemo sa mlekom i da, ako to već radimo,  nakon formule joj obavezno damo da pije vode.

LjT

Newborn oral hygiene

After the baby is born, you are surely wondering how best to maintain her oral hygiene? When do the first teeth break out, when to start brushing them and when to schedule a first visit to the dentist?

We asked dentist Vojin Vulicevic and here’s what he had to tell us:

“It is crucial that expectant mothers are informed on a timely basis both about the care of their own oral health during pregnancy and about the proper oral hygiene of the baby.”

“Oral hygiene should be started immediately for the newborn. The first teeth generally sprout between the fourth and sixth months, but it is necessary to clean the baby’s gums from the first days. This is best achieved by using a piece of wet gauze after each baby’s meal. It is important to note that caries lesions in infants and young children mainly caused by prolonged contact with sugar through sweetened beverages that are bottled. It is strictly forbidden to go to bed with a bottle, even if they contain milk or formula.

“Introducing your child to the dental office and staff. Coming to the dentist for an appointment and when there is no problem, the child becomes familiar with the entire practice environment as something interesting and painless. Keep in mind – healthy habits are created from a child’s earliest age! ” The doctor told us.

Most parents, myself included, put the baby to sleep with milk. Is there any compromise?

“There is no compromise when putting a baby to sleep with formula, milk or juice. Anything else I would say would not be true, and I honestly would not stand behind it.”

How and how often should your baby clean their gums and teeth?

“It is best to use gauze soaked in saline or boiled water after each meal, but it is definitely mandatory in the morning and evening because of the saliva secretion interval. At night, saliva is less secreted, so the defense function is compromised.”

should we use toothpaste?

“According to the latest protocols from the American Pediatric Association, toothpastes should be used from the time the first tooth / s emerges. First, start with the amount of rice-sized thootpaste because children are not able to expel the contents after brushing until the second year. After the third year, the amount of paste should be increased. the size of the pea grain. “

When to schedule your first visit to the dentist?

“The first visit should be already with the sprouting of the first teeth, about six months, or at least in the first twelve months. The most important thing is for the child to get to know the dentist as someone who is interesting and friendly to him and not as someone / something that associates pain (which happens when a child is first brought in when something is hurting him or her.) By playing the first visit, the child is introduced to the office environment and staff through play and animation as something intriguing and entertaining. oral hygiene of a child, how habits (thumb sucking, nibbling on the subject) affect the development of his or her dental system, and how general oral health is. “

We listened  Dr. Vulicevic and scheduled our first visit. Petra met her dentist and doctor and did not remove the smile from her face. The doctor examined our teeth and reiterated that we should not put her to sleep with milk and that if we were already doing that we would give her water to drink afterwards.